Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ECONOMIST SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego Economist Sp. z o.o. przedstawia Państwu następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej zwane RODO).

1. ECONOMIST – administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Economist Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/501, 30-349 Kraków (dalej zwana Economist).
Dane kontaktowe Economist to:
kontakt@powiekszodszkodowanie.pl,
tel: +48 882 000 883.
Przedstawicielem Economist jest Prezes Zarządu – Pan Andrzej Zarzecki (azarzecki@powiekszodszkodowanie.pl), oraz Prokurent – Pan Dominik Francica (dfrancica@powiekszodszkodowanie.pl).

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

W ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy następujące rodzaje Państwa danych osobowych:
Na potrzeby pozyskiwania nowych Klientów – imię, nazwisko, nr telefonu, kod pocztowy, miejscowość w ramach umocowania Economist do działania na Państwa rzecz i zawierania umowy – imię, nazwisko, nr tel, PESEL, nr dowodu osobistego, data urodzenia, nr rachunku bankowego, adres zamieszkania, nazwa urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, imię, nazwisko, data urodzenia małżonka, adres zamieszkania małżonka, nazwa urzędu skarbowego małżonka właściwego dla miejsca zamieszkania, informacja o tym czy jest się podatnikiem VAT, informacja o tym czy jest się polskim rezydentem podatkowym, nr szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wypłacało odszkodowanie, marka i model samochodu, nr VIN samochodu/ nr nadwozia samochodu, nr rejestracyjny samochodu, numer IP urządzenia za pośrednictwem którego zainicjowali Państwo

Economist nie przetwarza szczególnych kategorii Państwa danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) i nie stosuje profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4RODO, tj. nie dokonuje oceny Państwa czynników osobowych dla sporządzenia prognoz określonego Państwa zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu przetwarzania danych osobowych.

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Economist przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonywania czynności zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Economist – w szczególności w celach marketingowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny z Państwem celem zarysowania przedmiotu działalności Economist, warunków umowy, jaka ma być z Państwem zawarta
 2. zawarcia, wykonywania lub rozwiązania z Państwem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Powyższe obejmuje między innymi: analizę sprawy pod kątem szans dochodzenia roszczenia przed sądem, ocena ryzyka prowadzenia sprawy przed sądem, inne czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania umowy takie jak bieżąca obsługa
 3. prowadzenia bieżącej dokumentacji finansowo-księgowej Economist
 4. obsługi prawnej Economist związanej z dochodzeniem roszczeń będących przedmiotem zawieranych z Państwem umów oraz dochodzeniem innych roszczeń, względnie obrony przed roszczeniami
  działalności biurowej Economist, co w szczególności obejmuje korespondencję z Państwem oraz odbiorcami Państwa danych osobowych
 5. utrzymywania, wyświetlania strony internetowej Economist (www.powiekszodszkodowanie.pl) lub Państwa komunikacji z Economist za pośrednictwem tej strony internetowej. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Państwa zgody (wyrażonej poprzez wysłanie formularza kontaktowego) lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego

Ponadto Economist przetwarza Państwa dane osobowe w następujących, drugorzędnych celach:

 1. archiwizacji danych
 2. audytów wewnętrznych w firmie
 3. badań statystycznych prowadzonych na potrzeby własne lub przez powołane do tego organizacje, działające na podstawie i w granicach obowiązującego prawa

4.Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

W zakresie działań zmierzających do zawarcia z Państwem umowy, w szczególności w zakresie kontaktowania się z Państwem w tym celu, podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Economist (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
W zakresie nawiązania przez Państwa kontaktu za pośrednictwem strony internetowej Economist, zawierania z Państwem umowy, umocowania Economist do działania w Państwa imieniu, dochodzenia przed sądem roszczeń będących przedmiotem umowy z Państwem zawartej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a w wypadku dochodzenia przez Economist roszczeń będących przedmiotem umowy również prawnie uzasadniony interes Economist (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
W zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa
 2. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania czynności wynikających z zawartej z Państwem umowy lub dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Economist
 3. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,

W szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych są: kancelaria prawna, firmy pocztowe i kurierskie, firma prowadząca działalność księgową, dostawca elektronicznej skrzynki pocztowej, towarzystwa ubezpieczeniowe i sądy.

6. Czas, przez który Economist będzie przetwarzać Państwa dane osobowe

Czas, przez który Economist będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Mając powyższe na uwadze przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z:

 1. umową – przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, jakie mogą wynikać z umowy
 2. Państwa zgodą – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody
 3. pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty – jeśli pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane będą usunięte w terminie do 3 lat od dnia pozyskania tych danych, chyba że Państwa zgoda jest nadal obowiązująca
 4. danymi archiwalnymi – po wykonaniu umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy lub dłuższy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, procesu lub postępowania, a w przypadku wielu postępowań – od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich
 5. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane przez 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;

7. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Mają Państwo prawo żądania od Economist dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Economist, a w wypadku istnienia uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw lub wolności, Economist poinformuje Państwa o przyczynach nieuwzględnienia sprzeciwu
 3. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym dla Economist. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Economist może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie
 4. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia, w przypadku niepodania przez Państwa żądanych danych osobowych Economist nie zawrze z Państwem umowy
  Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
 5. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Economist konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania.

Organ nadzoru

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Economist narusza postanowienia RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.