Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KBWK SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego „Krajowe Biuro Wsparcia Konsumentów” – KBWK Sp. z o.o. przedstawia Państwu następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej zwane RODO).

 1. KBWK Sp. z o.o. – administrator Państwa danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest KBWK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cegielnianej 4A/10A, 30-404 Kraków (dalej zwana KBWK). Dane kontaktowe KBWK to: dfrancica@zglos-reklamacje.pl, tel: +48 882 000 883. Przedstawicielem KBWK jest Prezes Zarządu – Pan Dominik Francica (dfrancica@zglos-reklamacje.pl).
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
  W ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy następujące rodzaje Państwa danych osobowych:

  1. Na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, numer IP, numer MAC urządzenia, z którego następuje komunikacja z naszą stroną internetową, unikalne identyfikatory stosowane przez usługi Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne
  2. Na etapie zawierania i wykonywania umowy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, właściwy Urząd Skarbowy, numer PESEL, numer NIP, numer rachunku bankowego, numer IP, numer MAC urządzenia, z którego następuje komunikacja z naszą stroną internetową, unikalne identyfikatory stosowane przez usługi Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne

KBWK nie przetwarza szczególnych kategorii Państwa danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) i nie stosuje profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4RODO, tj. nie dokonuje oceny Państwa czynników osobowych dla sporządzenia prognoz określonego Państwa zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu przetwarzania danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
  KBWK przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. wykonywania czynności zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem KBWK – w szczególności w celach marketingowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt z Państwem za pośrednictwem wypełnienia formularza zgłoszeniowego celem weryfikacji Państwa zgłoszenia pod kątem spełniania kryteriów do zawarcia umowy w przedmiocie zlecenia obsługi prawnej oraz zagwarantowania wypłaty połowy wartości zakupionego, a reklamowanego towaru, przez partnerów biznesowych KBWK
  2. wykonywania umowy zawartej z KBWK do działania na Państwa rzecz ze sprzedawcą reklamowanego towaru
  3. prowadzenia bieżącej dokumentacji finansowo-księgowej KBWK
  4. działalności biurowej KBWK, co w szczególności obejmuje korespondencję z Państwem oraz odbiorcami Państwa danych osobowych
  5. utrzymywania, wyświetlania strony internetowej KBWK (www.zglosreklamacje.pl) lub Państwa komunikacji z KBWK za pośrednictwem tej strony internetowej. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Państwa zgody (wyrażonej poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego) lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego

  Ponadto KBWK przetwarza Państwa dane osobowe w następujących, drugorzędnych celach:

  1. archiwizacji danych
  2. audytów wewnętrznych w firmie
  3. badań statystycznych prowadzonych na potrzeby własne lub przez powołane do tego organizacje, działające na podstawie i w granicach obowiązującego prawa
 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

  1. W zakresie działań zmierzających do skontaktowania się z Państwem w celu przedstawienia zawarcia umowy, w ramach zgłoszenia za pośrednictwem formularza, podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  2. W zakresie nawiązania przez Państwa kontaktu za pośrednictwem strony internetowej KBWK, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  3. W zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Odbiorcy Państwa danych osobowych
  Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

  1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa
  2. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania czynności wynikających z zawartej z Państwem umowy lub dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu KBWK, w tym w celu bezpośredniego zawarcia przez Państwa umowy obejmującej gwarancję wypłaty na Państwa rzecz połowy wartości zakupionego, a reklamowanego towaru, z partnerami biznesowymi KBWK
  3. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,
 3. W szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych są: partnerzy biznesowi KBWK gwarantujący wypłatę połowę wartości zakupionego, a reklamowanego towaru (w szczególności NEO Sp. z o.o.), kancelarie prawne, firmy pocztowe i kurierskie, firma prowadząca działalność księgową, dostawca elektronicznej skrzynki pocztowej, a w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych z zastosowaniem usług Google, Google LLC oraz należących do niej podmiotów zależnych, również wskazane podmioty. W ostatnim przypadku KBWK informuje również o treści polityki prywatności Google, Google LLC oraz należących do niej podmiotów zależnych, dostępnych na stronie internetowej https://policies.google.com/privacy, która jest zgodna z zasadami określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

 4. Czas, przez który KBWK będzie przetwarzać Państwa dane osobowe
  Czas, przez który KBWK będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Mając powyższe na uwadze przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z:

  1. Państwa zgodą – do czasu odwołania zgody
  2. Wykonywaniem umowy – do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy
  3. danymi archiwalnymi – po wykonaniu umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy lub dłuższy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, procesu lub postępowania, a w przypadku wielu postępowań – od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich
  4. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane przez 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 5. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Mają Państwo prawo żądania od KBWK dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  2. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez KBWK, a w wypadku istnienia uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw lub wolności, KBWK poinformuje Państwa o przyczynach nieuwzględnienia sprzeciwu;
  3. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym dla KBWK. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. KBWK może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie;
  4. Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
  5. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu KBWK konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania.
 1. Organ nadzoru
  Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez KBWK narusza postanowienia RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.