pierwsza reklamacja

Skontaktuj się z nami


info

info

info
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanym formularzu zgłoszeniowym w celu weryfikacji przez „Krajowe Biuro Wsparcia Konsumentów” – KBWK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (administrator danych osobowych) mojego zgłoszenia pod kątem spełniania warunków do zawarcia umowy w przedmiocie wypłaty na moją rzecz gwarantowanej połowy wartości reklamowanego towaru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania danych osobowych obejmujących imię, adres e-mail oraz numer telefonu, jest dokonanie weryfikacji mojego zgłoszenia w celu przedstawienia oferty zawarcia umowy. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości przedstawienia oferty zawarcia umowy. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Polityki prywatności przetwarzania danych osobowych przez „Krajowe Biuro Wsparcia Konsumentów” – KBWK Sp. z o.o. dostępnej na stronie internetowej https://zglosreklamacje.pl/polityka-prywatnosci/ oraz akceptuję jej treść.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez KBWK Sp. z o. o. oraz partnerów biznesowych KBWK Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j.) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.).
Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgodę mogę odwołać w każdym czasie. Lista partnerów biznesowych KBWK Sp. z o.o.: Neo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Economist Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Dopiero zgłaszasz reklamację?

Pobierz przygotowany przez nas formularz zgłoszenia i przedstaw
go w sklepie gdzie zakupiono towar w celu jego reklamacji.

pobierz formularz

Copyright © Economist Sp. z o.o. 2019